ایندکسر

از حیاتی ترین خصوصیت های مواد کربنی ساخت شده به همین طریق می اقتدار به تولید مواد کربن فعال کلیدی منافذ درشت اشاره نمود که اکثر برای ممانعت از عبور ذرات معلق در آب و فاضلاب کاربرد دارند. مواد کربن اکتیو که متخلخل بوده و دارای منافذ کوچکی هستند، قدرت جذب بالایی داشته و در فیلترهای کربنی به جهت جذب یون با بارهای منفی میشوند. چوب فضای سبز نارگیل و گردو و غیره در صورت ترکیب شدن مهم اسید سولفوریک و سایر مواد شیمیایی به خمیر تبدیل می گردند و در نهایت در محیطی اهمیت دمای 500 تا 800 سکو سانتی گراد حرارت دیتا خواهند شد. زغال ایجاد شده از چوب فضای سبز و غیره چنانچه در محفظه بسته اساسی دمای 800 تا 1100 جايگاه سانتی گراد حرارت دهی گردد، کربن موجود در آن ها فعال می گردد. در برخی از مزارع کشاورزی از کربن فعال برای آزاد سازی مواد مغذی و مورد نیاز محصولات استعمال میشود. از دیگر موردها کاربرد این مواد در صنعت های کشاورزی می اقتدار به حفظ از بذر اشاره نمود. همین مجموعه از مواد کربنی به عنوان بستر در تصفیه خانه های فاضلاب و آب استعمال میشود و مانع از عبور ذرات کلیدی ترازو های پهناور خواهند شد. مواد پلاستیکی بازیافتی از مثال مواد پلیمری میباشند که برای تولید کربن اکتیو می قدرت از آنها استفاده نمود. همان طور که اشاره شد، اصلی توجه به طرز ایجاد کربن فعال و رخ ظاهری و ترازو منافذ موجود بر بر روی آنها، خصوصیت های متفاوتی دارند و بر همین شالوده نیز در بخش های متمایز از تصفیه فاضلاب یا آب به کارگیری میشوند. تولید کربن فعال با به کارگیری از فعال سازی شیمیایی پوست گردو. در نتیجه اکثری از مواد و آلاینده هایی که سبب ساز به تغییر رنگ و بو می شوند را جذب نموده و کیفیت خروجی تصفیه خانه ارتقاء پیدا خواهد کرد. کربن اکتیو گرانولی که مهم میزان های پهناور تری هستند، اکثر در تصفیه خانه های تبارک کاربرد دارند. به عنوان مثال، فعال سازی کربن فعال های تولید شده اصلی چوب درختان صرفا دارای شیوه های شیمیایی فعال شده و روندهای فیزیکی به جهت آنان کاربرد ندارد. در فرآیند ایجاد آفت کش ها نیز از کربن فعال به عنوان کاتالیزور به کار گیری شده و سرعت را ارتقاء می دهد. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط کلیدی فیلتر کربن فعال چیست وب وبسایت خویش باشید.