چرا تعطیلات را تنها می گذرانم؟


پنج کانادایی تصمیم می گیرند در تعطیلات خود را منزوی کنند – و اینکه برای کنار آمدن با آن چه باید بکنند

در پس زمینه افزایش شدید موارد COVID-19 ، بسیاری از کانادایی ها برای محافظت از خانواده ها و جوامع خود به تنهایی تعطیلات را سپری می کنند. مک لین پنج نفر از آنها پرسیدند که چگونه می خواهند روحیه خود را بالا نگه دارند.

عکس لوسی لو


منبع: green-sky.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>