ورزشکاران برجسته کانادایی روش های ابتکاری برای تمرین در قرنطینه را کشف می کنند


و اکنون آنها برای میزبانی المپیک 2021 توکیو آماده می شوند. آنها برای آرون هاچینز توضیح می دهند که چگونه در یک سال گذشته در بهترین سطح خود باقی مانده اند.

همانطور که آرون هاچینز گفته بود


این مقاله عکس چاپ شده در شماره ژانویه 2021 از مک لین مجله ای با عنوان “On Your Mark …” مشترک شدن در ماهنامه چاپ شده در اینجا.


منبع: green-sky.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>