ایندکسر

او در نقطه نهایی اصلی اشاره به شعار سال مطرح کرد: ما در سالی که مزیّن به شعار تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرینیست، بایستی در حوزه یاد دادن و تربیت آن را بهکار ببندیم. همه ما در نظام تربیت به مسائل بچه و نوجوان توجه داریم. بر اساس یافته های روان شناسی و علم ها تربیتی،سال های پیش از دبستان در پرورش و تربیت کودکان نقش حیاتی و انتخاب کننده ای دارد . بسیاری از عمل هایی که حول محور بازی با کودکان میباشد باعث ساختن پیوند های محکم در بین فرزند و والدین می شود.این بازی ها منجر می شود که والدین متوجه استعداد های مخصوص به فرد هر کودک را بشناسد. یکی از تفاوت های قابل دقت دربین خرید کودکان و بزرگسالان در این میباشد که در صورت دو برابر شدن قدرت خرید کردن کودکان رغبت به خرید آنان سه برابر می شود و درحین تمایل آن‌ها به خرید کالاهایی دارای مارک های تجاری، شاخص ارتقا می یابد. ادبیات و هنر با تمام نمودها و مصداقهایشان نهتنها هویتهای گوناگون را میسازند بلکه آن‌ها را در سلسله مراتبی از معیارهای هنجاری قرار میدهند؛ یعنی هم هویتسازند و نیز هویت را تحلیل میکنند. بنیان ما در زمینه اسباببازی بر پایه علم است، تولید میبایست رونق یابد و آرزو می‌کنیم مهم روندی که در حالا انجام می باشد در عرصه صادرات بیش از واردات فعال باشیم و مطمئن هستم که جوانان و نیروهای قدرتمند به این حیاتی دست پیدا میکنند. کودکان به جهت بازیهای نقش آفرینی از اقتدار فرضی خود استعمال میکنند. همین دسته بازی فرصتی را در اختیار کودکان قرار میدهد تا پرورش شناختی را در خود تقویت کنند. مطابق نظر دکتر روانشناس عالی کودکان بعضی از والدین خود را مقصر می دانند و بعضا دیگر معتقدند که کودکانشان عمدا می خواهند پدر و مادر خویش را اذیت ، غمگین و عصبانی کنند. نباید فراموش نماییم که همگی ما یک دورهای نوباوه بودیم و نیازهای کودکیمان در اکنون حاضر نیاز اشخاص دیگر است. صنعت اسباببازی در حالا پیشرفت است. ما حیاتی این انگیزه که می بایست صنعت ملی اسباببازی خودمان را به عالم بشناسانیم، وارد این میدان میشویم. علیاکبرزاده ادامه داد: برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتخاریست که در میدان فیلم و کتاب در مجامع بینالمللی حضور دارد. به گزارش قدس آنلاین، و به نقل از ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل کانون، مهدی علیاکبرزاده مدیرعامل کانون رشد فکری کودکان و نوجوانان درباره تأثیر اسباببازی در نظام تربیتی گفت: کسی نمیتواند در آموزشوپرورش فعالیت کند و از نیازهای کودک و نوجوان مطلع نباشد. ما در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مقوله بازی و اسباببازی اهمیت متعددی میدهیم. ارتباط مستقیم اهمیت هنر دامنه فهم و شعور را بسط داده، تخیّلات را پُربارتر و به پروسه ترکیبی و بررسی ذهن عمق میبخشد. درصورتیکه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم بازیگر نقش کودکی آواز در از سرنوشت لطفا از کاغذ ما بخواهید.