ایندکسر

عملکرد حفاظتی: ژئوممبران می تواند به طور مفید تنش را پخش، انتقال یا جزء‌جزء‌کردن نماید تا از تخریب خاک توسط نیروهای خارجی، زمان آب پاشی خاک خودداری کند. به این خواسته می توان خاک نقاط مرتفع در کف یا دیوارهها را برداشت و در بخش ها پست جاری شد و کوبید و بعد از آن تمام تراز را تسطیح نمود. به جهت گیردار نمودن ورق و تثبیت آن رو سطح دیوارهها اضطراری هست ترانشه (کانال) به فاصله دستکم یک متر تحت شیب حیاتی عمق ۶۰ سانتیمتر و عرض ۳۰ سانتیمتر حدوداً در بدور گودال استخر حفر شود. بستر استخر ژئوممبران بایستی عاری از هرگونه ناهمواری در دیواره و کف باشد و سطح آن فاقد سنگریزه و هرگونه جسم تیز باشد و به جهت دوری از هدر رفت ورق و صرفهجویی در آن بعد ها استخر و ارتفاع شیب دیوارهها باید بهطور دقیق پیاده شده باشد. بسترسازی در استخرهای ژئوممبران از حیاتی فراوان بالایی برخوردار است چون در نگهداری تندرست و ارتفاع قدمت ورق نقش بسزائی داراست و باعث کمتر مصرف ورق میباشد. ارتفاع قدمت پیش ­بینی­ شده برای آب­ بندهای EPDM که در معرض محیط میباشند 25 تا 40 سال تخمین زده شده کارخانه ژئوممبران مشهد است. آمادهسازی کف استخر: دانسیته کف استخر حداقل بایستی اهمیت ۹۰ % باشد که این تراکم معمولاً در اثر رفتوآمد ماشینآلات رخ میگیرد. آمادهسازی نهایی دیوارهها و کف: خاک دیوارهها می بایست کاملاً نرم هموار باشد و فرورفتگیهای دیواره و کف را اساسی ملات کاهگل یا ماسه و سیمان و… آمادهسازی دیوارهها که خوبتر می باشد دیوارهها بهصورت سینه مرغی باشد بهترین زاویه ۴۵ تا ۶۰ سکو میباشد. لوله خروجی باید بسته به شیوه برداشت آب از استخر به چه صورت باشد محل قرار گیری لوله خروجی متفاوت هست که به طور معمول بهصورت سیفونی کارگزاشتن میگردد. حیاتی اعتنا به این که به جهت احداث استخر ژئوممبران نیازی به زیرسازی خاصی نمی باشد برای خودداری از ریزش دیواره باید به آن شیب بخشید که همین شیب معمولاً فی مابین ۳۰ تا ۶۰ درجه میباشد (سینه مرغی) که همین شیب بسته به محل متغیر است. به تیتر مثال چنانچه افت آرم گذاری شده روی شیب بدنه مخزنی اهمیت زاویه 45 رتبه برابر 3 سانتی متر باشد، مقدار افت قائم حدود دو سانتی متر خواهد بود. ژئوممبران های HDPE نقش بیشتر ای در رساندن آب پاک به جامعه دارند. به گونه ای که همین ورق های ژئوممبران در مخازن ذخیره آب های آشامیدنی نیز اصلی کاربرد میباشند .