ایندکسر

داده ها مربوط به تعداد گردشگران را می­توان از منابع متعددی بدست آورد که از جمله­ی آن می­توان به سازمان گردشگری استان و سازمان راهداری مرز و بوم اشاره کرد. مطابق با گواهی چشمانداز بیستساله جمهوری اسلامی ایران حتمی می باشد سهم ایران از شمار گردشگران جهانی به 1.5 درصد در سال 1404 ارتقا یابد، به این معنی که حدود 20میلیون نفر گردشگر از بازار جهانی را سالانه به خود جذب نماید که این امر مستلزم سرمایهگذاری بیش از سههزار میلیارد تومان در این صنعت حساس سهم حدودا 16 درصدی بخش مدنی و مابقی از بخش خصوصی گردشگری با چه اهدافی رخ می گیرد است. وجود آمار و ارقامی همچون 10درصد تولید ناخالص داخلی (10 تریلیون دلار)، تولید یک شغل از در بین هر 11 شغل، صادرات 1.3 تریلیون دلاری، 0.06 درصد از صادرات جهان، رشد گردشگری بینالمللی به میزان 1035 میلیون نفر و پیشبینی رشد تعداد گردشگر به مقدار 1.8 میلیارد نفر در سال 2030، نشان می دهد صنعت گردشگری به یک عدد از بزرگترین و پررونقترین بخشهای اقتصادی دنیا تبدیل شده است. با اعتنا ویژه و سرمایهگذاری در صنعت گردشگری در ایران دارای همه ظرفیتهای بالقوهای که داراست زمانی اصلی می‌شود که نگاهی به آمار و ارقام ارائهشده از سوی سازمان جهانی گردشگری بیندازیم. صنعت گردشگری به دو رخ مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی کشورها اثر گذاری میگذارد. اکنون آنکه کلیدی اعتنا به اتکای بیشازحد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به صادرات نفتخام و آسیبپذیری مضاعف آن در اثر تغییرات بها نفت و بقیه شوکهای اقتصادی و غیراقتصادی، دقت ویژه و توسعه صنعت گردشگری میتواند تا حد زیادی از همین آسیبپذیری بکاهد و سیاستگذاران اقتصادی را در فائقآمدن بر مشکلات روان ازجمله فقر، فقدان درآمدهای ارزی، ذیل بودن تراز درآمد جامعه (درآمد ذیل قشرهای متعدد جامعه)، توزیع ناعادلانه ثروت، پایین بودن صادرات غیرنفتی و خلل بیکاری امداد کند و درنتیجه سبب به بهبود تراز رفاه و میزان مرغوب بودن زندگی مردمان شود. همچنین، مطابق سند چشمانداز، سهم کشور‌ایران از درآمد گردشگری جهانی باید به دو % در سال 1404 رویش یابد؛ بهگونهای که مملکت جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 سالانه نزدیک 30میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی، درآمد به دست آوردن کند. شعور این نکته لازم میباشد که صنعت توریستی نیکی تنها در وقت ها فراغت بلکه در کسب و فعالیت و برخی از انگیزه های مهاجرت اضافی ، حساس حرکت به مکانهای متعدد دارای ربط است. لذا از تمامی دست اندرکاران و فعالین این زمینه دعوت به مشارکت شده و خواهشمند می باشد به همین مسئله نگاه جدیتری برای پیشبرد همین شاخه از صنعت گردشگری که یک عدد از به دست آوردن و کارهای روز جهانی به شمار میرود، داشته باشند. درمیان عوامل موثر بر رویش اقتصادی کشورها، صنعت گردشگری نقش زیاد اصلی و انکارناپذیری دارد، بهطوریکه امروزه صنعت گردشگری بهعنوان یکی از بخشهای با کشورها رقابت تنگاتنگی اساسی کسبوکارهای بزرگ جهان نظیر صنعت خودروسازی، پتروشیمی، ساختمان و صنایع غذایی دارد. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اساسی هفته گردشگری 99 وب سایت خود باشید.