ایندکسر

اين پره هاي بلند و نازك، در جريان سيال شتاب بالا در معرض ارتعاشات شديد ناشي از ناپايداري هاي آيروالاستيك قرار مي گيرند. طراحان براي كاهش ارتعاشات مخرب چنين پره هايي، پره هاي مجاور را بوسیله دمپر مياني به يكديگر متصل مي كنند. دمپر هواساز گردِ در بین کانالی نیز بصورت گرد به کرد ساخته شود که ساختارِ همین دمپر هواساز بصورتِ تمام گرد است، ولی درصورتیکه بخواهیم دمپر هواساز چهار گوش را در میانِ کانال گرد تعبیه نماییم می بایست هردوطرفِ دمپر هو ای چهارگوش را کلیدی دو تبدیلِ گرد مجهز وسپس دمپر را به نتورک هوای گرد متصل کنیم. ولی در مدل تیغههای متقابل، تیغهها در جهات مخالف یکدیگر حرکت میکنند. یکی از دیگر از مزیتهای حیاتی دیگر در آیتم دمپرهای پروانهای این می باشد که آن ها قادر میباشند صرفا از روش عقب کشیدن هوا، جریان هوا را فقط در یک سمت به حرکت دربیاورند. کاربرد اکثر دیگر دمپرهای موتوری هنگامی است که دمپر باید در علیه فشار شدید هوا، مثل بستن یک محدوده، فعالیت کند. زمانی که فشار هوا بسیار فراوان باشد و همین فشار احتمال تولید زخم های جدی به تجهیزات را بالا برنده شود از دمپر بارومتریک برای بیرون کردن و تهیه فشار هوا به کارگیری می شود . این آلیاژ هنگامی که دمای محفظه به بالای ۷۴ مرتبه برسد؛ ذوب خواهد شد و کلیدی یاری فنرهای تعبیه شده، فشاری تولید می شود که موجب بسته شدن تیغه ها خواهدشد. تیغه های همین دمپر به شکل موازی ساخته شده اند که با گرفتن جور به صورت هم زمان و هماهنگ در وضعیت گشوده یا این که بسته و نیمه باز قرار میگیرند و مقدار هوای عبوری از مجرای هوا را تهیه و تنظیم می کند. تیغه های دمپر اتوماتیک هم زمان باکارکرد حرفه آغاز به باز شدن می‌نمایند و اساسی خاموش شدن حرفه بسته می شوند و سبب ساز می‌شود تا از افت انرژی گوشه و کنار خودداری شود و از ورود حشرات حیوانات و پرندگان نیز پرهیز شود. دسته متحرک دمپر (دمپر دستی) در مواقع روشن شدن دیزل ژنراتور توسط توان حرفه دیزل ژنراتور گشوده و بسته می شود. به رخ پنو ماتیک ( بادی)، دستی یا برقی که در حالت برقی از موتور اکچوایتور یاری گرفته می خرید دمپر کانال شود. دمپر هوا ی گرد عمدتاً از ورق گالوانیزه اصلی ضخامت یک میلیمتر و در قطرهای مختلف به دو صورتِ کنترلِ دستی و برقی تولید و عرضه می گردد.