ایندکسر

روزنه بازدید داکت اسپلیت پرّه zاز گزاره روزنه هایی است که شیارهای ورود هوا به درون گوشه و کنار روزنه مشاهده بصورت گریل های پرّه ای حیاتی طرحِ خم به شکل z ساخته می گردد. چنانچه قرار باشد یک ردیف گریل بر روی درب دریچه تماشا داکت اسپلیت تولید شود همین یک ردیف را هم می قدرت در آکس درب روزنه مشاهده داکت اسپلیت و هم در یک سومِ عرضِ درب روزنه بازدید داکت اسپلیت ساخت نمود.محل ایجاد گریل بر روی درب دریچه بازدید داکت اسپلیت عارضه ها مختلفی داراست که از گزاره مهمترین عارضه ها می توان به نزدیکیِ مجرای ورود هوا به نقطه ی مکنده ی دستگاه اشاره کرد. درصورتیکه درب روزنه بازدید داکت اسپلیت بصورت لولایی باشد،باید در یک بُعد ازدرب روزنه بازدید داکت اسپلیت از لولا استفاده نمود.در واقع درب روزنه مشاهده داکت اسپلیت به وسیله لولا به قاب وصل و بوسیله قفل زیمنسی، بسته و قفل می گردد. درب دریچه مشاهده داکت اسپلیت حساس گریل را می اقتدار هم به شکل لولایی و نیز به صورت وزنه ای تعبیه نمود، البته در صورتی که مسافت ی زیر دستگاه داکت اسپلیت اهمیت افقِ سقفی که قرار است روزنه بازدید داکت اسپلیت در ان کارگزاشتن گردد کم باشد امکانِ استعمال از روزنه وزنه ای وجود ندارد و الزاما می بایست از درب لولایی استفاده کرد که بازشوی درب روزنه تماشا داکت اسپلیت به خارج باشد و هیچ محدودیتی به جهت باز کردن درب روزنه مشاهده داکت اسپلیت وجود نداشته باشد. روزنه مشاهده داکت اسپلیت خطی کله قندی حساس دو گونه درب بصورت لولایی و وزنه ای می باشد. در واقع روزنه خطی کله قندی وظیفه ی هوارسانیِ روزنه بازدید را به عهده میگیرد. دریچه بازدید داکت اسپلیت خطی کله قندی از دو مدل قاب به میزان های ۳ و ۵ سانتی درست دریچه کولر داکت اسپلیت می گردد. ضخامت ورق آلومینیومِ استعمال شده در بدنه روزنه تماشا داکت اسپلیت خطی بسته به بعد ها روزنه بازدید قابلِ افزایش می باشد. روزنه خطی منصوب بر بر روی بدنه ی اصلیِ روزنه مشاهده داکت اسپلیت حساس منافذی موازی و ابعادی متناسب مهم بدنه ، همین قابلیت را می دهد که هوای به اندازه جهت پشتیبانیِ هوای برگشتِ دستگاه ،بطور مستقیم بوسیله روزنه تماشا داکت اسپلیت از گوشه و کنار تامین گردد. از روزنه مشاهده داکت اسپلیت خطی نیز جهت تعمیر و تماشا دستگاههایی که لزوما باید هوای رجوع و برگشت را از محفظه زیرِ داکت اسپلیت اخذ کنند به کارگیری می شود.این نوع دریچه مشاهده داکت اسپلیت در واقع ترکیبی از روزنه تماشا ساده کلیدی روزنه خطی یک یا این که دوطرفه است.